בדומה לביטוח רכב, נקבעה בחוק פוליסה תקנית לביטוח דירה, שבה נקבעו תנאים בסיסיים לביטוחי דירה. לפוליסה התקנית ניתן להוסיף הרחבות לגבי היקף הכיסוי, החבויות, הסיכונים, והרכוש המבוטחים.
 
לא ניתן לשנות מתנאי הפוליסה התקנית אלא לטובת המבוטח.
 
התכולה מוגדרת ככל דבר וחפץ הנמצאים בדירה, למעט הנמצאים בגינה, בחדר מדרגות, על גדרות או על דרכים מרוצפות שהינם חלק מהדירה, והינם בבעלותם, בחזקתם או באחריותם של המבוטח או בני משפחתו ולמעט חפצים המנויים בסעיף 4 לפוליסה התקנית (ובהם, בין השאר, בעלי חיים, חוזים, , בולי הכנסה, כלי נשק, פנקסי חשבונות וספרי עסק אחרים וכו').
 
מקרה הביטוח באשר לתכולה הוא אבדן או נזק שנגרמו לתכולה בתקופת הביטוח כתוצאה מאחד או יותר הסיכונים המפורטים להלן:
 
א. אש, ברק, רעם וכן עשן שהוא תופעה יוצאת דופן ולא תופעה קבועה;
ב. התפוצצות או התלקחות;
ג. סערה, לרבות גשם, שלג וברד שבאו בשעת סערה, למעט דליפת מי גשם מבעד לקירות או לתקרה או ספיגתם בהם;
ד. נפילת כלי טיס, נפילת חפצים מכלי טיס, רעד על קולי הנגרם מכלי טיס;
ה. מגע או התנגשות של כלי רכב בדירה, למעט כאשר כלי הרכב נהוג בידי המבוטח או בני משפחתו;
ו. פעולות זדון, למעט -
(1) פעולות זדון שנעשו בעת שהדירה אינה תפוסה;
(2) פעולות זדון שנעשו בידי המבוטח או בני משפחתו, או בהסכמתם;
(3) פעולות ודון שנעשו בידי בני אדם המתגוררים בדירה ברשות המבוטח או בהסכמתו;
ז. ניבה, שוד, פריצה או נסיון לבצעם, למעט:
(1) כאשר הדירה אינה תפוסה;
(2) כאשר הדירה אינה משמשת למגורים בלבד;
(3) ביצוע בידי אחד מבני משפחתו של המבוטח או בידי אדם המתגורר בדירה ברשות המבוטח או בהסכמתו;
(4) תכולה הנמצאת במרפסת פתוחה;
ח. התקהלות אסורה והתפרעות;
ט. רעידת אדמה, ובלבד שהמבוטח לא ויתר על כיסוי כנגד סיכון זה, בדרך האמורה בתקנה 5א;
י. שיטפון או הצפה ממקור מים חיצוני;
 
בפוליסה תקנית לדירה נקבע כי המבטח יוכל, לפי שיקול דעתו, לבחור באחת או יותר מדרכי הפיצוי האלה:
 
א. תשלום ערך האבדן או הנזק;
ב. תיקון הדירה או התכולה שאבדו או ניזוקו והבאתם למצב הדומה למצבם ערב קרות האבדן או הנזק;
ג. החלפת התכולה או חלקים ממנה או החלפת חלקים בדירה בפריטים מאותו סוג איכות של אלו שאבדו או ניזוקו.
 
חישוב תגמולי ביטוח יכול להיערך על בסיס שיפוי (בהתאם להערכת שמאי) או על בסיס כינון (חדש תמורת ישן), ובתנאי ששולמו דמי ביטוח מתאימים עבור כינון. הכל כמובן בהתאם לתנאים המפורטים בפוליסה התקנית.
 
הפוליסה קובעת כי תגמולי הביטוח ישולמו תוך 30 ימים מהיום שהיו בידי המבטח המידע והמסמכים הדרושים לבירור חבותו.
 
עוד נקבע כי על המבוטח להודיע למשטרה בכל מקרה של אבדן או נזק הנובעים לדעתו ממעשה זדון, פריצה או גניבה וכן לעשות כמיטב יכולתו לגילוי המעורבים באותם מעשים.
 
במקרה של מציאת רכוש קובעת הפוליסה התקנית כי אם נמצא הרכוש בטרם שולמו בשלו תגמולי ביטוח, יוחזר הרכוש למבוטח והמבטח לא ישלם תגמולי ביטוח אלא אם כן ניזוק הרכוש שהוחזר. אם נמצא רכוש שנגנב אתרי ששולמו בעדו תגמולי ביטוח, יעבור הרכוש לבעלות המבטח והרכוש לא יוחזר למבוטח ותגמולי הביטוח לא יוחזרו למבטח.
 
על המבוטח להשיב תשובות מלאות וכנות על השאלות שנשאל על ידי המבטח בשלב הצעת הביטוח, ולא להסתיר בכוונת מרמה עניין שהוא ידע כי הוא מהותי למבטח לצורך הערכת הסיכונים המבוטחים. כמו כן על המבוטח לנקוט באמצעים למניעת נזקים שהמבטח דרש בכתב את נקיטתם להקלת הסיכונים המבוטחים לפי פוליסה זו. אם לא עמד בחובותיו אלו, יהא המבטח רשאי לבטל את הפוליסה או להקטין את היקף חבותו והכל על פי הוראות חוק חוזה הביטוח.
 
כמובן שישנן הוראות נוספות בין השאר בנוגע להשתתפות עצמית, תחלוף, ביטול הפוליסה, ועוד.  
 
מומלץ להיוועץ עם עורך דין ביטוח מיד עם קבלת עמדת חברת הביטוח, ולא לקבל את תשובת חברת הביטוח ביחס לתביעה ככתבה וכלשונה, מבלי לוודא כי התשובה אכן עומדת בתנאי דיני הביטוח. לחברות הביטוח נימוקים רבים לאי-תשלום תגמולי ביטוח, ולא כולם עומדים בתנאי חוק חוזה הביטוח או בהנחיות המפקח על הביטוח. נפגעים רבים מקבלים את תשובת חברת הביטוח כמות שהיא, מבלי לבדוק את תוקפה החוקי, וכך קורה כי מבוטחים רבים מוותרים למעשה על זכויות המגיעות להם מכוח החוזה שרכשו. פעמים רבות גם קורה, כי מבוטחים מסכימים לפשרות שמציעות להם חברות הביטוח, הגם שאין כל צידוק או כל בסיס להצעות אלו.
 

   טופס יצירת קשר:
  

לייבסיטי - בניית אתרים